Inspection & Quality Control

اين بخش از دو قسمت بازرسي کيفيت و مهندسي کيفيت تشکيل يافته است.

 • در بخش مهندسي کيفيت، شالوده فني و مراجع و رويه هاي استاندارد بازرسي کيفيت تدوين شده و مکاتبات و گزارشهاي مربوطه در پروژه ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
 • در بخش بازرسي کيفيت، کارشناسان ارشد کنترل کيفيت در شاخه هاي مختلف مهندسي عهده دار بازرسيهاي حين ساخت، بازرسيهاي زمان نصب و همچنين بازرسي زمان خريد و تامين تجهيزات بوده و مطابق با رويه هاي اجرايي تائيد شده سازمان و پروژه ها، فعاليتهاي بازرسي مربوطه را بر مبناي Inspection and Tests Plan (ITP) انجام مي دهند. اهم وظايف اين بخش عبارت است از:
 • حصول اطمینان نسبت به اجرای برنامه های نظام كیفیت مرتبط با واحد كنترل كیفیت و نظارت بر آنها
 • حصول اطمینان نسبت به انجام اقدامات اصلاحی و پیشگرانه در مورد وجود عدم تطابق ، پیگیری تا رفع مغایرتها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده در واحد كنترل كیفیت
 • حصول اطمینان نسبت به انجام فعالیتها بر اساس دستور العملها و روشهای اجرایی پیش بینی شده در واحد كنترل كیفیت
 • تهیه دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات كیفی برای كلیه مشخصات فنی محصولات موجود و نظارت بر اجرای آنها
 • دریافت مشخصه های فنی و حدود تلرانسها از واحد مهندسي
 • تهیه و تدوین روشها و دستور العملهای بازرسی
 • تعیین ابزارهای بازرسی مورد نیاز
 • تائید یا عدم تائید تامین کنندگان ارزیابی شده در واحد خرید
 • تعیین و تعریف ایستگاهها و مراحل بازرسی خط تولید
 • كالیبره نمودن كلیه ابزارهای اندازه گیری كه امكان كالیبره شدن آنها وجود دارد
 • ثبت كلیه اطلاعات مرتبط با كالیبراسیون آنها
 • ارسال كلیه وسایل اندازه گیری مرجع و ابزارهایی كه امكان كالیبراسیون آنها در شركت وجود ندارد به آزمایشگاه معتبر كالیبره كننده در هنگام فرا رسیدن زمان كالیبراسیون آنها
 • دریافت و بایگانی كلیه مدارك مرتبط با كالیبراسیون تجهیزات و وسایل اندازه گیری كه در آزمایشگاههای خارج از كارخانه صورت می گیرد
 • انتقال به موقع نارساییهای كیفیتی محصول تولید شده به مسئول تولید و مونتاژ و مدیر تضمین کیفیت
 • انتقال سریع نارساییهای حاد محصول تولید شده به مدیرتضمین کیفیت
 • ردیابی محصولات نامنطبق در موارد مورد نیاز و شكایت مشتری
 • ارائه گزارشات مربوط به علل خرابی دستگاههای آزمایشگاه به واحدهای مرتبط
 • تشكیل جلسات كمیته به منظور بررسی مشكلات كیفی و فنی
 • دریافت اطلاعات مربوط به اقلام ورودی از قسمت خرید و اطلاع به بازرسین برای كنترل و آزمون مواد اولیه تهیه و پيگيري گزارش NCR  برای محصولات نامنطبق
 • بایگانی كلیه مدارك و نقشه های فنی ارسالی از واحد فنی
 • نگهداری كلیه مستندات تضمین كیفیت مرتبط با كنترل كیفیت
 • شركت در جلسات بهبود مستمر و بهره وری  مخصوص  همكاری در زمینه اخذ گواهینامه ها