دپارتمان سیویل ، سازه و معماری

شرح خدمات واحد مهندسي سيويل، سازه و معماري در پروژه هاي EPC

 • خدمات مهندسي پايه (Basic Engineering)
 • خدمات مهندسي تفصيلي (Detail Engineering)
 • خدمات مهندسي خريد در ارتباط با ساخت اسكلت فلزي (Procurement Engineering)
 • خدمات مولف بر طرح

خدمات مهندسي پايه  (BASIC ENGINEERING):

 • مشاركت در تنظيمات Plot Plan با توجه به الزامات سيويلي.
 • تهيه نقشه تسطيح بر اساس توپوگرافي موجود و Plot Plan و برآورد احجام عمليات خاكي.
 • تهيه برنامه فيزيكي و ارائه ليست و مساحت ريزفضاها به عنوان مباني طراحي معماري براي ساختمانها و انتخاب نوع اسكلت و سيستم سازه اي.
 • تهيه مباني طراحي سازه و سيويل و معماري.
 • ارائه ليست پارامترها و توصيه‌هاي مورد نياز منتجه از مطالعات ژئوتكنيك
 • جانمائي شبكه معابر و دسترسي‌ها و تعيين شيب طولي آنها، جانمائي شبكه مجاري دفع آبهاي سطحي و كنترل شيب طولي آنها بر مبناي Plot Plan و نقشه تسطيح.

خدمات مهندسي تفصيلي (DETAIL ENGINEERING):

 • تهيه نقشه هاي فاز 1 معماري ساختمانها.
 • انجام محاسبات سازه‌اي ساختمانها.
 • ارائه دفترچه محاسبات و نقشه هاي اجرائي سازه اي.
 • ارائه نقشه هاي فاز 2 معماري
 • ارائه نقشه هاي اجرائي و دفترچه محاسبات سيويل و محوطه سازي.
 • ارائه نقشه‌هاي سيويل و سازه مربوط به شبكه كابل‌هاي برق و ابزاردقيق، شبكه لوله ها، شبكه دفع فاضلاب
 • برآورد احجام آيتم‌هاي اصلي معماري و سازه‌اي

خدمات مهندسي خريد (PROCUREMENT ENGINEERING):

 • مشاركت با واحد بازرسي جهت تهيه
 • بررسي كلي و عمومي نقشه هاي Shop Drawing به منظور حصول اطمينان از تطابق هندسي كلي با نقشه‌هاي مهندسي

خدمات مولف بر طرح:

 • برداشت اطلاعات مورد نياز طراحي (Data Gathering) طي بازديد از سايت.
 • همکاری با نظارت و مهندسی کارگاهی در رفع مشکلات و موانع اجرائی.
 • شرح خدمات واحد مهندسي سيويل، سازه و معماري در پروژه هاي MC
 • بازنگري ليست مدارك مهندسي پيمانكار در تطابق با قرارداد و نيازهاي
 • بازنگري برنامه زماني فعاليت‌هاي مهندسي كه پيمانكار ارائه مي دهد
 • بازنگري مدارك مهندسي اعم از نقشه و دفترچه و فايل هاي محاسباتي