مشاوره ، نظارت و مدیریت پیمان

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 • مديريت و كنترل طرح و عملیات اجرائي و هماهنگي بين پيمانكاران، مشاورين براي رفع تنگناها و مشكلات اجرايي
 • تهیه و تدوین گزارش‌های پیشرفت پروژه
 • برنامه‌ريزي و كنترل مالي طرح‌ها و عملیات اجرایی پروژه‌ها
 • برنامه‌ريزي و كنترل كالاي طرح‌ها و عملیات اجرایی پروژه‌ها
 • برنامه‌ريزي و كنترل مدارك فني و مكاتبات طرح‌ها و عملیات اجرایی پروژه‌ها
 • خدمات مهندسی شماره‌گذاری، مستندسازی و تدوین شناسنامه‌های فنی و اجرایی طرح

نظارت بر طراحی مهندسی

 • تعيين و تائيد استانداردهاي مهندسي و روش‌هاي محاسباتي
 • پايش فرآيند مهندسي از لحاظ رعايت موارد قراردادي و استانداردي
 • تصميم گيري در مورد تغيير کارهاي مهندسي
 • بازنگري و صحه گذاري بر مهندسي پايه
 • بازنگري و صحه گذاري بر طراحي تفصيلي
 • پايش مهندسي فرآيند خريد و پيگيري اخذ مدارک مورد نياز از تامين‌کنندگان
 • نگهداري نقشه‌ها و مدارک فني توليد شده براي طرح تا پايان کار و تحويل به کارفرما

نظارت کارگاهی

 • كنترل ابعاد، ترازها و ساير عوامل مساحي و نقشه برداري محل هاي نصب تأسيسات
 • نظارت بر نحوه بارگيري و انتقال ايمن تجهيزات به محل تعيين شده مورد نظر كارفرما
 • نظارت بر پياده كردن نقطه‌ها و محورها توسط پيمانكار بر اساس طراحي‌هاي انجام شده
 • كنترل كيفيت كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني نقشه‌ها واستانداردهاي مورد نظر انجام مي‌گيرد
 • نظارت بر انعكاس تغييرات نقشه‌هاي اجرايي در كارگاه برروي نسخ اصلي آنها توسط پيمانكار
 • شركت در كميسيون‌هاي تكميل نصب مكانيكي، تحويل موقت و قطعي
 • تهيه شرح كارهاي اضافي يا نقصاني و تعيين برآورد مقادير و قيمت جهت تصويب كارفرما با توجه به مفاد پيمان و ابلاغ دستور كارهاي اضافي يا نقصاني به پيمانكار

نظارت عالیه

 • مديريت و كنترل طرح و عملیات اجرائي و هماهنگي بين پيمانكاران، مشاورين براي رفع تنگناها و مشكلات كارهاي اجرايي
 • بررسی، بازنگری، اصلاح، بهینه‌سازی و تایید فنی و مهندسی طراحی پایه
 • ارائه خدمات مهندسی بررسی، بازنگری و تایید مدارک مهندسی کارگاهی
 • ارائه خدمات مهندسی بازرسی در حین ساخت و خرید تجهیزات و تاسیسات
 • تدوين گزارش‌هاي ماهيانه پيشرفت كار کارگاهی
 • ارائه خدمات تداركات مصالح و تجهيزات در صورت نياز
 • نظارت مستقيم بر ساخت قطعات و تجهيزات و مطابقت آنها با مشخصات فني مورد نظر
 • تهيه ليست مصالح و برآورد حجم مقادير كارهاي اجرائي
 • برآورد هزينه اجراي عملیات و محاسبات هزینه صورت وضعیت های پیمانکاران