دپارتمان ابزار دقیق و کنترل

حوزه های تخصصی

 • Instrumentation
 • Advanced Process Control (APC)
 • Distributed Control Systems (DCS)
 • Programmable Logic Controllers (PLC)
 • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

فازهای مطالعاتی واسناد مهندسی

 • Conceptual Design
 • Basic Engineering Design
 • Front End Engineering Design (FFED)
 • Detail Engineering Design
 • Procurement Engineering
 • Commissioning and Start-up Assistance
 • در فاز Conceptual در کنار بخش فرآیند امکانپذیری و اقتصادی بودن پروژه مورد مطالعه قرار گرفته و راه کار بخش طراحی Basic مهیا میشود.
 • در فاز مهندسیBasic معیارهای طراحی تجهیزات ابزاردقیق و سیستم کنترل و همچنین معماری سیستم کنترل برای پردازش کارکرد و توابع سیستم فرآیندی آماده شده و راه کار فاز FFED می باشد.
  در فاز FFED مشخصات فنی تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل و شبکه ارتباطی و Tele-Control فراهم میشود. این فاز مهندسی فعالیتهای زیر را نیز پوشش میدهد:
 • Control Philosophy
 • Instrument List with Process Data
 • Control System Equipment list
 • Instrument Location Layout
 • I/O List
 • Control System Architecture

فاز مهندسی DETAIL:

 • Control Valve Sizing
 • Instrument Datasheet
 • Control System Equipment Datasheet
 • Instrument Hook-Up Diagram
 • Control Loop & Wiring & Termination Diagram
 • مديريت
 • Installation Procedure

خدمات مهندسی خرید:

 • Material Requisition – MR
 • Technical Bid Evaluation – TBE
 • در فازخدمات راه‌اندازی، کلیه تجهیزات ابزار دقیق مورد بازرسی قرار گرفته و Loop های کنترلی تست شده و سیستمStart می‌شود.